Cơ cấu tổ chức

C«ng ty ®­îc thµnh lËp vµ tæ chøc theo m« h×nh :

 

Héi ®ång qu¶n trÞ

 

 

Ban kiÓm so¸t

 

 

§¹i héi ®ång cæ ®«ng

 

 

Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng

 

 

Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n

 

 

C¸c ®éi thi c«ng x©y l¾p

 

 

Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc

 

 

 

Phßng kü thuËt

 

 

 

Phßng vËt t­ xe m¸y

 

 

Phã Gi¸m ®èc

 

 

Gi¸m ®èc

 
                                                      

                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIN MỚI:
CÁC TIN KHÁC: